Předměty ocenění

Ceny lesních pozemků včetně porostů
Ceny nelesních pozemků s lesními i nelesními porosty
Škody a újmy na lesních pozemcích
Věcná břemena na lesních pozemcích
Poplatky za odnětí pozemků z lesa a újmy s odnětím související
Obvyklé pachtovné z lesních majetků
Ocenění nelesních pozemků či jiného druhů majetku s lesním majetkem vlastnicky či jinak provázaných.

Oceňovací účely, druhy zjišťovaných cen, oceňovací metody

  • Pro tržní účely podle české jurisdikce (prodej, nákup, směna, reálné dělení ideálního spoluvlastnictví, …) zjišťuji obvyklou cenu. Ocenění se provádí statistickým vyhodnocením kupních cen nedávno prodaných podobných majetků, tzv. porovnávací metodou. Provádím s využitím vlastní průběžně aktualizované databáze prodejů lesních majetků od r. 1995 (v ČR více než cca 500 případů členěných dle času, místa a kvality).
  • Pro tržní účely s využitím mezinárodní jurisdikce zjišťuji tržní hodnotu. Ocenění se provádí statistickým vyhodnocením kupních cen nedávno prodaných podobných majetků, tzv. porovnávací metodou, a (nebo) výnosovou metodou, popřípadě jinou vhodnou metodou. Porovnávací ocenění provádím s využitím vlastní databáze prodejů lesních majetků, výnosové ocenění  pomocí kalkulace budoucích čistých výnosů z majetku převedených na současnou hodnotu pomocí průměrné míry zúročení investic do lesních majetků v ČR.
  • Pro úřední, zejména daňové účely, oceňuji tzv. cenou zjištěnou podle cenových vyhlášek Ministerstva financí, aktuálních i historických.
  • Pro účely propachtování nebo pronájmu zjišťuji obvyklé pachtovné nebo obvyklé nájemné, a to porovnávací metodou pomocí průzkumu srovnatelných pachtů nebo nájmů.
  • Pro odškodnění oceňuji cenou zjištěnou podle vyhlášek Ministerstva zemědělství (o škodách na lesích) nebo Ministerstva životního prostředí (újma omezením lesního hospodaření), popřípadě cenou obvyklou.