Home
PŘEČTĚTE SI
ČETNOSTI RŮZNÝCH DRUHŮ OCENĚNÍ LESA PDF Tisk Email
Napsal uživatel Radek Zádrapa   

Protože bývám dotazován, jaká je četnost různých druhů ocenění lesa (a odpovědi jsem dosud musel jen odhadovat) a protože jsem sám podlehl zvědavosti, roztřídil jsem a sečetl vlastní ocenění od r. 2009 dosud (7.3.2014).

Zde jsou výsledky (v % případů):

vyhláškové ocenění - lesní porosty zjednodušeným způsobem: 52,1%

tržní ocenění (obvyklou cenou nebo tržní hodnotou): 36,5 %

ocenění pro účely odnětí nebo omezení lesních pozemků: 6,2%

ocenění škod: 2,6%

vyhláškové ocenění - lesní porosty základním způsobem: 1,7%

ocenění věcných břemen: 0,9%

Celkem jde o 921 případů, přičemž jeden znalecký posudek obsahuje často dva, někdy i tři druhy ocenění.

 
K DĚDĚNÍ NEMOVITOSTÍ ZNALECKÝ POSUDEK NEBO ODBORNÉ POSOUZENÍ? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Radek Zádrapa   

V poslední době někteří notáři žádají pozůstalé, aby k dědickému řízení namísto donedávna obvyklého znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitostí zajistili tzv. odborné posouzení. Dědici pak někdy objednávku ocenění prezentují znalci tak, že místo něčeho rozsáhlého a dražšího stačí jen něco stručného a hlavně levnějšího. Pomiňme naprosto pochopitelnou snahu dědiců ušetřit, stejně tak snahu znalců vydělat. Podívejme se na ocenění věcně. Předně je nepodstatné, zda se oceňovací zpráva jmenuje znalecký posudek či odborné posouzení. Důležitá je její kvalita, tedy soulad ocenění a skutečnosti. Práci jistě zlevní, pokud znalec nebude věnovat čas šetření, zda je trvalý travní porost určen územním plánem k zastavení, jak je ve skutečnosti využívána neplodná půda nebo zda lesní porost, který podle lesní hospodářské osnovy na pozemku roste, nebyl už vytěžen. Ale stojí to znalci za to? Za svou práci odpovídá a nelze nikdy vyloučit, že bude k odpovědnosti za ní volán. Ocenění, u kterého by kvalita měla ustoupit ceně, by asi měl raději ve svém zájmu odmítnout.

 
CO S CHYBNÝMI VĚKOVÝMI HODNOTOVÝMI FAKTORY V OCEŇOVACÍ VYHLÁŠCE 441/2013 SB. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Radek Zádrapa   

Z metody oceňování lesních porostů dle §  40 vyplývá, že věkové hodnotové faktory (fa) mohou nabývat principiálně hodnot mezi 0 a 1. Vyhláška je však, zjevně omylem, navýšila o 15% až na 1,15. Není sporu, že jde o chybu.  Použití chybných fa vede k chybným výsledkům, což zákonitě poškodí někoho z uživatelů ocenění. Typickými a mém případě dlouhodobě v podstatě jedinými uživateli tohoto druhu ocenění jsou Lesy České republiky s.p. a jejich partneři při sjednávání cen při směnách, nákupech a prodejích.  Jsem názoru, že by znalec neměl vědomě nikoho poškozovat, byť by ho zaštiťovala chyba ve vyhlášce. Proto se domnívám, že by v tomto případě měly být použity správné fa, např.  z předchozí vyhlášky. Považuji to za menší zlo, než být sice zadobře s vyhláškou, ale zjevnou chybou poškozovat někoho z uživatelů ocenění. Domnívám se, že v případě § 40, který nemá daňový dopad, je tento postup z pohledu znalce právně obhájitelný (není nikdo, koho by použití správných fa poškozovalo) a z pohledu uživatelů ocenění je jistě přijatelný. Podotýkám, že jde pouze o můj názor. Jak se k takovému postupu případně postaví autority či objednatelé posudků nevím.

Poznámka: pokud by se podobný problém týkal § 45 (ocenění lesních porostů pro účely daně z nabytí nemovitých věcí), který má na rozdíl od § 40 přímý daňový dopad, by měl znalec nejspíše považovat i chybné znění za svaté. Jinak by mohl být napaden za ovlivňování výše daně.

 
ÚŘEDNÍ CENY LESA ROSTOU, ZATÍMCO TRŽNÍ KLESAJÍ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Radek Zádrapa   

Podle vlastního šetření i podle ankety na www.zadrapa.cz došlo v letech 2012 a 2013 oproti r. 2011 ke znatelnému poklesu obvyklých cen lesa. Ministerstvo financí však v r. 2014 vyhláškou č. 441/2013 Sb. zvedlo o dalších 15% už tak neodůvodněně vysokou úřední cenu pro zdanění převodu lesa. Ministerstvo zemědělství jen mlčky přihlíželo. Problémy vlastníků lesa související s nespravedlivě vysokým zdaněním převodů lesa jsou zjevně pod rozlišovací schopností obou ministerstev. MF hájí státní kasu, budiž. Ale co nebo koho hájí MZe?

zdroj ukazatel r. 2011 r. 2012 r. 2013
anketa na www.zadrapa.cz
průměrná kupní cena (Kč/m2)
16,29 13,42 10,94
počet případů 98 95 36
šetření Zádrapa, (c) 2014
průměrná kupní cena (Kč/m2)
16,88 13,13 9,07
průměrná úřední cena pro daň z převodu nemovitostí  (Kč/m2)
22,72 19,65 20,15
počet případů 33 28 27
 
TRŽNÍ HODNOTA JEHLIČNATÝCH VERSUS LISTNATÝCH LESŮ V ČESKU 1996-2013 PDF Tisk Email

Z rozboru 283 prodejů lesních majetků z let 1996-2013 vyplynulo, že průměrné kupní ceny listnatých a převážně listnatých lesů (podíl listnáčů 50-100%) činily 65% z průměrných kupních cen jehličnatých a převážně jehličnatých lesů (podíl jehličnanů 50-100%).

V rámci šetřených případů tvořila tedy tržní hodnota listnatých lesů pouze 2/3 tržní hodnoty lesů jehličnatých. Tento podíl platil jak v první (r. 1996-2004) tak v druhé (r. 2005-2013) polovině sledovaného období.

Průměrné kupní  a úřední ceny (pro účely daně z převodu nemovitostí) lesních majetků v členění na listnaté a jehličnaté, Česko, r. 1996-2013

období

převládající

porosty

kupní cena (Kč/m2)
úřední cena (Kč/m2)
počet případů
1996-2013 listnaté

8,44

20,25 82
jehličnaté

12,90

24,76 201
celkem 11,61 23,46 283
1996-2004 listnaté 8,57 21,22 34
jehličnaté 12,97 27,85 68
celkem 11,50 25,64 102
2005-2013 listnaté 8,31 19,01 48
jehličnaté 12,88 23,39 133
celkem 11,66 22,23 181
podíl 1996-2013 1996-2004 2005-2013
kupní ceny listnaté/kupní ceny jehličnaté 65% 66% 65%
úřední ceny listnaté/úřední ceny jehličnaté 82% 76% 81%
kupní ceny listnaté/úřední ceny listnaté 42% 40% 44%
kupní ceny jehličnaté/ úřední ceny jehličnaté 52% 47% 55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lze vyvodit závěr, že pokud se zásadně nezmění tržní podmínky z let 1996-2013 (a důvody pro změnu nejsou zatím vidět ani v náznacích), povede zvyšování podílu listnáčů v lesních majetcích k poklesu jejich tržní hodnoty.

(c) Radek Zádrapa, 5.12.2013

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 2 z 5

Anketa 1

Tržní hodnota lesních pozemků (LP) ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ) dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
 

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2017 - znáte nějaké? Podělte se.
 

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2016 - znáte nějaké? Podělte se.
 

Statistika

Počet zobrazení článků : 231134

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 9