Předměty znaleckých posudků a odhadů

 • Ceny pozemků
  • lesních
  • zemědělských
  • ostatních nestavebních (ostatních ploch, vodních ploch)
 • Škody na lesích
 • Ceny podniků

Ceny výše neuvedených aktiv, zejména staveb, stavebních pozemků a movitých věcí, které je potřeba v rámci posudku nebo odhadu ocenit, zajišťujeme subdodavatelsky.

Oprávnění k oceňování

(pro Radka Zádrapu, jako osobu odpovědnou za zpracování posudků a odhadů)

znalec:

jmenování krajským soudem v Ostravě, č.j. Spr 3456/93 ze dne 12.11.1993, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních pozemků, lesních porostů, škody na lesních porostech, ceny pozemků (mimo pozemky stavební) a trvalých porostů a ze dne 19.1.2010 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků.

odhadce:

koncesní listina "Oceňování majetku pro věci nemovité

Druhy zjišťovaných cen

Obvyklá cena - definována zákonem o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. jako cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku (služby) v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění. Mimořádné okolnosti ani vlivy osobních poměrů či zvláštní obliby se nezohledňují. Zjišťuje se porovnáním s kupními cenami prodaných srovnatelných majetků (služeb) a jejich statistickým vyhodnocením.

Tržní hodnota (market value) - dle Mezinárodních oceňovacích standardů (www.ivsc.org/standards/glossary) odhadnutá částka, za kterou by bylo možné k datu ocenění majetek nebo závazek směnit mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při nezávislé transakci a po náležitém marketingu, přičemž každá ze stran jedná informovaně, obezřetně a bez nucení.

Ceny zjištěné dle cenových vyhlášek ministerstva financí (tzv. vyhláškové, jinak též úřední či administrativní ceny), používané zejména pro účely daně z nabytí nemovitých věcí a daně z příjmu.

Ceny zjištěné dle různých cenových předpisů, např.

 • o škodách na lesích,
 • o újmě způsobené omezením lesního hospodaření,
 • o regulovaných cenách.

Reference

Od r. 1994 celkem 3150 znaleckých posudků a několik desítek odhadů, z 90% na lesní nebo převážně lesní majetky.

Zákazníci:
70% fyzické osoby
25% právnické osoby (mimo veřejnoprávní)
3% obce
2% státní orgány

Ceny znaleckých posudků a odhadů

Pro řízení před státními orgány: podle vyhlášky č. 37/1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočnících v aktuálním znění, ve výši regulované hodinové sazby a náhrady nákladů.

V ostatních případech cena dohodou.

Orientační ceny při ocenění lesních majetků

do 3 ha cca 1.000 až 3.000 Kč + náklady (cestovné, …)
3-10 ha cca 3.000 až 6.000 Kč + náklady
100 ha cca 15.000 až 40.000 Kč
1000 ha cca 40.000 až 150.000 Kč

Konkrétní cena se může od orientační lišit oběma směry, zejména podle

 • druhu požadované ceny (např. tržní ocenění je náročnější než vyhláškové)
 • zastoupení pozemků s nelesním využitím
 • stavu, aktuálnosti a dostupnosti podkladů (např. lesního hospodářského plánu, lesní hospodářské osnovy, lesní hospodářské evidence)
 • podrobnosti požadovaného zpracování (např. ocenění po parcelách je pracnější než ocenění vcelku)
 • časové náročnosti venkovní prohlídky pozemků (dojezdová vzdálenost, dostupnost, roztříštěnost)
 • požadavku na rychlost zpracování
 • zvláštních požadavků